Nominee Details

  • Home
  • Nominee Details
Nominee Details

જો નોમીની હોયતો

1) મરણનો દાખલો

2) બેંક પાસબુક

3) નાણા લેનારનું આધારકાર્ડ અને ફોટો

જો નોમીની ન હોયતો

1) મરણનો દાખલો

2) બેંક પાસબુક

3) પેઢી નામું

4) પેઢી નામાં ને આધારે સંમતિપત્રક

5) બોન્ડ આપવો

6) નાણા લેનારનું આધારકાર્ડ અને ફોટો

  Download Document