“ આપણી બેંક F) srdirg>j mk<ºTiel ki[ ai[p.b[>k

Loan

Sr. No. (FriNni Äyijni dr {ti.01/03/2017 Y) aml} Äyijni dri[
1 hiepi[Y)k[Sn 11.50%
2 s)kyi[D< k[Sk[\(DT/mS)nr) li[n 12.50%
3 p)s)s) 11%
4 si[nini dig)ni sim[ (FriN 11%
5 a[na[s s)/k[v)p) sim[ (FriN 11%
6 hius)>g li[n 11.50%
7 kirli[n 10%
8 T& Äh)lr li[n 11%
9 (mÃkt l[in 12%
10 f)ks D)pi[z)T sim[ (FriN
- $i. 5 liK k[ t[Y) upr
- $i. 5 liK Y) n)c
-
1% vFir[ D)pi[z)Tni Äyij krti
2% vFir[ D)pi[z)Tni Äyij krti