“ આપણી બેંક F) srdirg>j mk<ºTiel ki[ ai[p.b[>k

About Bank

Bank History


The Sardargunj Mercantile Co. op Bank Ltd. established on 01-01-1972 in the prominent area of Patan, Gujarat state. The Bank Commenced its banking operation on 01-05-1972 with Patan there after Branch expansion accelerated and Presently bank is offering Banking Services with its One Branch and Head office in the city of Patan. All branches and Head office are air conditioned premises with the connectivity of core banking solutions.(CBS)

Chairman's Message


આપણી F) srdirg>j mk<ºTiel ki[ ai[p.b[>k ઉતરોત્તર પ્રગતીના પંથે છે. ૨૦૧૫-૧૬ માં જે થાપણો રૂ! 130,31,80,737 હતી તે આજ વધીને રૂ! 1,58,36,17,602 થવા પામી છે તથા ધિરાણ રૂ! 68,03,13,594 માંથી રૂ! 62,30,53,644 થયેલ છે. આપણી બેંકની આ પ્રગતીનો યશ અમારા ગ્રાહકોના ફાળે જાય છે.