“ આપણી બેંક F) srdirg>j mk<ºTiel ki[ ai[p.b[>k

About Us


“ આપણી બેંક F) srdirg>j mk<ºTiel ki[ ai[p.b[>k
શહેરી ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકોને ધીરાણ માટેની અગ્રતા
સરળ અને ઝડપી સેવાઓBank Services


 • Saving Bank Account

  This is a premier service of the Bank for most of the small investors. It is the most popular service in which attractive interest rates are given to investors.

 • Current Bank Account

  This is premier service for our corporate Clients. Here we provide unlimited cheque Book facility and to number of clients we provide over draft facility is also provide.

 • Fix Deposit Account

  Fixed Deposits are our very important product. We provide very attractive returns on fixed deposits along with very high amount of safety to the capital invested.

 • Recurring Deposit

  Recurring Deposit account may be opened by any person, individual, a minor, senior citizen.

Loan Type We Provide

Education Loan

Personal Loan

Housing Loan